Zapytanie ofertowe nr POPW/3/1.2 – IMM Kolonia 2019

Zapytanie ofertowe nr POPW/3/1.2 – IMM Kolonia 2019

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA
Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.

fundusze europejskie
parp pfr group
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne