Regulamin sklepu internetowego bester-studio.com

 1. Podstawowe pojęcia

 1. Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.

 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.

 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.

5) Sklep/strona – strona bester-studio.com, na której prowadzona jest sprzedaż.

 1. Produkty są sprzedawane przez BESTER SKLEJKI sp. z o.o. sp. k. ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut, NIP 815 15 48 740, REGON 690672854. KRS 0000272363 (akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie) zwaną dalej Sprzedawcą. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pisemnie, telefonicznie (tel./fax: +48 17 249 17 22) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (studio@bester-sklejki.com).

 2. Sklep służy sprzedaży wyrobów własnych Sprzedawcy i jego Partnerów.
 3. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

 4. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.

 5. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

 6. W przypadku gdy Użytkownik posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Polską, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

II. Zasady zakupu produktu

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą platformy Tpay.
 2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że strony umówiły się inaczej.
 3. W tym celu należy:

1) wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie,
2) następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
3) uzupełnić formularz zamówienia,
4) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.

 1. O ile w opisie produktu nie wskazano inaczej, cena produktu nie zawiera kosztów przewozu produktu na miejsce wskazane przez Użytkownika. Koszty przewozu zostaną doliczone oddzielnie, a Użytkownik ma obowiązek ich zapłaty, o ile został poinformowany o wysokości tych kosztów przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

III. Zakładanie konta

 1. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 2. Żeby założyć konto, należy wejść na stronę bester-studio.com; podać: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, podać nazwę użytkownika oraz ustawić indywidualne hasło. Podany adres będzie domyślnym adresem wysyłki produktów zakupionych w sklepie oraz domyślnym adresem korespondencyjnym w kontaktach z Użytkownikiem.

 3. W przypadkach, gdy Użytkownik wskaże, że chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany będzie podać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia takiej faktury.

 4. Po zaakceptowaniu regulaminu oraz udzieleniu zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych, Użytkownik może się zalogować przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła ustanowionego podczas rejestracji.

 5. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu umożliwiającego mu modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia np. historii zamówień już zrealizowanych.

IV. Termin realizacji umowy, dostawa i płatności

 1. Standardowy termin wysyłki zamówienia to 1-5 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty.

 2. W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy, obowiązują zasady wskazane w opisie produktu.

 3. Produkty wytwarzane pod indywidualne zamówienie Użytkownika, realizowane są w przeciągu 8-10 tygodni. Przybliżone terminy podawane są indywidualnie do Zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia dokonania płatności za zamówienie do dnia wysłania zamówionych towarów.

 4. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

 5. Zamówiony przez Użytkownika produkt będzie wysłany na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 6. Dostawa może się odbywać poprzez:
  1) kuriera: InPost, DPD lub DHL (2 dni robocze)
  2) odbiór osobisty
 7. Koszty dostawy produktów gotowych pokrywa Sprzedawca. Warunki dostawy produktów na zlecenie, ustalane są indywidualnie.
 8. Płatności online realizowane są za pośrednictwem operatora Tpay. Po wybraniu przycisku Tpay (przelew online), można skorzystać z zapłaty poprzez:
  1. Przelew bankowy
  2. Blika

V. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umowy zakupu produktu:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 4. Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest dopuszczalne w sytuacji, gdy taki status nabywcy został przez niego ujawniony najpóźniej w chwili zawarcia umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, Sprzedawca zwraca mu wszelkie poniesione przez Użytkownika koszty zakupu. Zwrot kosztów zakupu nastąpi niezwłocznie po zwrocie produktu przez Użytkownika.

 6. Jeżeli Użytkownik podczas zakupu wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi kosztów takiej dostawy.

 7. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Użytkownik.

 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych od jej zawarcia, w następujących przypadkach:

  1. Brak możliwości wyprodukowania zakupionych przez Użytkownika produktów w terminie umożliwiającym realizacje zamówienia,

  2. Wykrycie błędu w opisie produktu w sklepie.

 10. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę następuje poprzez oświadczenie wysłane na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 11. W razie odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę, niezwłocznie zwraca on Użytkownikowi pełną kwotę zapłaconą przez Użytkownika.

VI. Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.

 2. Reklamacje zostaną rozpoznane na podstawie przepisów o rękojmi za rzecz sprzedaną.

 3. Podstawa reklamacji nie może być wyłącznie barwa produktu, z wyjątkiem sytuacji gdy barwa ta odbiega od barwy wskazanej w opisie produktu.

 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 2.

 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje.

 7. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

VII. Warunki techniczne

 1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.

 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma możliwość zwrócenia się do:

  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

 3. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres Bester Sklejki sp. z o.o. sp. k. , ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut lub emailem na adres studio@bester-sklejki.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Bester Sklejki sp. z o.o. sp. k., ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut, studio@bester-sklejki.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) _______________________________________
umowy dostawy następujących rzeczy(*) _______________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ________________________________________

Adres konsumenta(-ów ___________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) __________________________________________________
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data _______________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.