Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres:
  BESTER SKLEJKI Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut
  e-mail: studio@bester-sklejki.com, tel. +48 17 249 17 22, kom. 662 314 133
  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umowy zakupu produktu:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  c. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 4. Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest dopuszczalne w sytuacji, gdy taki status nabywcy został przez niego ujawniony najpóźniej w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, Sprzedawca zwraca mu wszelkie poniesione przez Użytkownika koszty zakupu. Zwrot kosztów zakupu nastąpi niezwłocznie po zwrocie produktu przez Użytkownika.
 6. Jeżeli Użytkownik podczas zakupu wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi kosztów takiej dostawy.
 7. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Użytkownik.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych od jej zawarcia, w następujących przypadkach:
  a. brak możliwości wyprodukowania zakupionych przez Użytkownika produktów w terminie umożliwiającym realizacje zamówienia,
  b. wykrycie błędu w opisie produktu w sklepie.
 10. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę następuje poprzez oświadczenie wysłane na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 11. W razie odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę, niezwłocznie zwraca on Użytkownikowi pełną kwotę zapłaconą przez Użytkownika.

Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 2. Reklamacje zostaną rozpoznane na podstawie przepisów o rękojmi za rzecz sprzedaną.
 3. Podstawa reklamacji nie może być wyłącznie barwa produktu, z wyjątkiem sytuacji gdy barwa ta odbiega od barwy wskazanej w opisie produktu.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy:
  BESTER SKLEJKI Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut
  e-mail: studio@bester-sklejki.com, tel. +48 17 249 17 22, kom. 662 314 133
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje.
 7. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.